دفتر بوشهر: بوشهر-بزرگراه شهید قرنی-جنب پمپ بنزین
کد پستی: ۷۵۱۷۷۴۶۳۵۱ / فاکس: ۰۷۷۳۳۴۴۳۷۱۹
شماره تماس:۰۷۷۳۳۴۴۳۷۱۷/۱۸ / ۰۷۷۳۳۴۴۳۷۰۰

دفتر تهران : تهران – بلوار نلسون  ماندلا کوچه بابک مرکزی پلاک ۱۸

کدپستی: ۱۹۱۷۷۱۴۵۱۵

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۴۷۸۱

فاکس: ۰۲۱۸۸۷۵۰۱۹۱

ایمیل : info@pelezoo.co